Toggle Navigation

Contact Information

Benecke-Kaliko AG

01 02

 Chinese OEMs

Contact Person

Uwe Wuest

Mr. Uwe Wuest
Phone: +86 512 5837-6018
Fax: +86 512 5837-6010

Benecke-Changshun Auto Trim
(Zhangjiagang) Co. Ltd.
Huang Hai Rd. 1, Nansha
Jingang Town, Jiangsu Province
215632 Zhangjiagang
China

e-mail